Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop

Artikel 1 Definities:

 1. Eureleaf B.V., gevestigd Parkweg 115 te Enschede, KvK-nummer 90986768, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
 2. De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
 3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
 4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en levering van diensten of goederen door of namens verkoper.
 2. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en leveringen van door Eureleaf B.V. (hierna: “Eureleaf”) te koop aangeboden producten zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden (zoals de algemene inkoopvoorwaarden van de klant) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijkende bedingen en eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de klant gelden slechts voor zover deze afwijkende bedingen of inkoopvoorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Eureleaf zijn aanvaard, en alleen voor de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard. Eventuele andere algemene voorwaarden worden door Eureleaf uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Het accepteren van een aanbieding en/of het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene verkoopvoorwaarden aanvaardt.
 4. Bestellingen en wijzigingen daarin zijn voor Eureleaf slechts bindend indien deze schriftelijk door Eureleaf zijn aanvaard en bevestigd. Eureleaf behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, de uitvoering van een bestelling te weigeren. Eureleaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een dergelijke weigering.
 5. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk èn schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling en prijzen

 1. De door Eureleaf genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn op FCA Enschede basis en exclusief handling- en verzendkosten en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen opgelegd door de Nederlandse overheid en/of de overheid van de klant, zoals belastingen of invoerrechten, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 2. Betaling vindt plaats vóór levering van de producten, tenzij voor een specifieke bestelling uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen door Eureleaf.
 3. Indien op de op de factuur vermelde betalingsdatum door de klant geen betaling heeft plaatsgevonden, is de klant automatisch in verzuim en heeft Eureleaf het recht een vertragingsboete in rekening te brengen van 5% van het openstaande bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente over elke dag dat deze late betaling voortduurt. Alle juridische kosten voor het innen van het openstaande bedrag zijn voor rekening van de klant.
 4. Indien de klant met enige betaling in verzuim is, heeft Eureleaf tevens het recht de uitvoering van die overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten. De klant is niet gerechtigd tot verrekening van door Eureleaf verschuldigde bedragen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoer van de opdracht door de verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.
 7. Indien de kostprijs of de prijzen waartegen Eureleaf onderdelen, materialen, producten en/of diensten van derden inkoopt, tussen de dag waarop de overeenkomst met de klant is aangegaan en de dag van levering een wijziging ondergaat, is Eureleaf heeft het recht (naar eigen keuze) de prijs dienovereenkomstig te verhogen of de bestelling te annuleren. Eureleaf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit een dergelijke wijziging en/of annulering. Bij een dergelijke prijsverhoging heeft de klant het recht de bestelling kosteloos te annuleren binnen tien (10) dagen nadat Eureleaf de prijsverhoging bekend heeft gemaakt.
 8. Geschillen tussen de klant en Eureleaf over kwaliteit, levering of enige andere door de klant ingediende klacht geven de klant geen recht om de betaling op te schorten.

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en prijs

 1. Alle aanbiedingen van Eureleaf en de daarin genoemde prijzen en voorwaarden zijn steeds vrijblijvende aanbiedingen. Eureleaf behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op ieder moment het aanbod te herroepen of de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer zij daartoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen of op grond van prijsverhogingen door haar leveranciers.
 2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk èn schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk èn schriftelijk overeenkomen.
 4. De door Eureleaf genoemde prijzen zijn exclusief BTW. De prijzen zijn op FCA Enschede basis en exclusief handling- en verzendkosten en exclusief eventuele belastingen of andere heffingen opgelegd door de Nederlandse overheid en/of de overheid van de klant, zoals belastingen of invoerrechten, tenzij schriftelijk anders vermeld.
 5. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van afmetingen en gewichten die ten grondslag liggen aan de aanbieding of orderbevestiging gelden in de regel slechts als benaderende waarden, voor zover deze niet uitsluitend als bindend zijn aangemerkt.
 6. Alle aanbiedingen van Eureleaf zijn onder voorbehoud van eventuele fouten, waaronder typografische en schrijffouten.
 7. Een overeenkomst tussen de klant en Eureleaf komt tot stand onder voorbehoud van aanvaarding van de bestelling van de klant door Eureleaf. Eureleaf heeft het recht bestellingen te weigeren en/of bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, zal Eureleaf redelijke inspanningen leveren om de klant binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling hiervan op de hoogte te stellen en zal Eureleaf de eventueel betaalde bedragen onmiddellijk terugbetalen. Eureleaf behoudt zich het recht voor om bestellingen ook te weigeren na vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 5: Herroepingsrecht

 1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de koper is ontvangen.
 2. De koper kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.
 3. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikt maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. De koper draagt de bezorgkosten voor het retourneren van de bestelling.

Artikel 6: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper stelt koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties heeft, licht verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
 4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

 1. Zodra het gekochte door koper in ontvangst is genomen, gaat het risico van verkoper naar koper.

Artikel 8: Onderzoek, reclames

 1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat de kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.
 2. Reclames met betrekking tot beschadigingen, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 24 uur na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk bij verkoper worden ingediend.
 3. Bij gegronde verklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om óf te herstellen, óf opnieuw te leveren, óf om van levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
 4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking kunnen niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
 5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
 6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

 1. Is aan koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
 2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: Levering

 1. Levering vindt plaats FCA Enschede (Incoterm 2020), tenzij voor een specifieke opdracht anders is overeengekomen. Eventuele door Eureleaf meegedeelde levertijden zijn uitsluitend indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door Eureleaf geeft de klant geen recht op enige schadevergoeding, noch het recht om de bestelling van de klant te annuleren of de overeenkomst te ontbinden, tenzij de leveringstermijn aantoonbaar in die mate is overschreden. dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst nakomt. De klant heeft in dat geval het recht de bestelling te annuleren en/of de overeenkomst door middel van een schriftelijke mededeling te beëindigen. Een dergelijke annulering of beëindiging is afhankelijk van de voorwaarde dat de klant alle reeds aan de klant geleverde producten op kosten van de klant terugstuurt naar Eureleaf.
 2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is de verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.
 4. Indien de zaken worden bezorgd, is de verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
 5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan de verkoper ter beschikking heeft gesteld.
 6. Een door de verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet koper verkoper schriftelijk in gebreke stellen.
 7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.
 8. Voor annulering van bestellingen is schriftelijke bevestiging door Eurelaf vereist. In geval van annulering heeft Eurelaf het recht om vergoeding te vorderen van de kosten die zij heeft moeten maken in verband met de bestelling, zoals maar niet beperkt tot de verzendkosten als de bestelling al is verzonden maar nog niet is opgehaald of de aankoop van grondstoffen of onderdelen die niet kunnen worden opgehaald. voor andere klanten worden gebruikt. Dergelijke kosten worden aan de klant in rekening gebracht of verrekend met het eventueel door de klant betaalde bedrag.
 9. De bestelde producten worden geleverd op het adres zoals de klant bij bestelling heeft opgegeven. Indien de klant vóór het moment van verzending het afleveradres wil wijzigen, dient de klant een dergelijk nieuw adres schriftelijk aan Eureleaf mede te delen. Aan een adreswijziging kunnen administratiekosten en/of hogere administratiekosten en verzendkosten verbonden zijn.

Artikel 11: Overmacht

 1. Kan verkoper niet, niet tijdig of behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
 2. In geval van overmacht heeft Eureleaf, onverminderd haar overige rechten, naar eigen keuze het recht de uitvoering van de bestelling van de klant op te schorten en/of de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden door de klant van een dergelijke opschorting op de hoogte te stellen. en/of schriftelijke opzegging, zonder dat Eureleaf gehouden is tot enige schadevergoeding aan de klant.
 3. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd zoals ziekte, oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, terrorisme, energiestoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, werkliedenuitsluiting, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, en andere storingen in het bedrijf van verkoper.
 4. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan de verkoper afhankelijk is van de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen jegens verkoper voldoen, tenzij zulks aan de verkoper te verwijten is.
 5. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan de verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 90 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 6. Ingeval de overmacht langer dan zes maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

 1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen
 2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
 3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 4. Verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform afspraak is voldaan, heeft verkoper het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd totdat koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
 6. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Ongeacht eventuele overige voorwaarden in deze overeenkomst is de aansprakelijkheid van Eureleaf onder deze overeenkomst op welke grond dan ook beperkt tot de voor de betreffende goederen betaalde verkoopprijs, en is Eureleaf niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, inkomsten, zaken, productie, kansen, boetes of voortvloeiend uit claims van derden.
 3. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

 1. Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren.
 2. Is een klacht gegrond, dan wordt verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

 1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het verkochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het verkochte door koper.
 2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening van verkoper komen en dat verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin geldt ook als de inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn door het verrichten van onderzoek.
 3. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer - zonder toestemming - koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
 4. Indien de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Algemene bepalingen

 1. De klant zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle informatie, specificaties, bedrijfsinformatie en know how betreffende en verstrekt door Eureleaf. Op verzoek van Eureleaf zal de klant dit binnen veertien (14) dagen Franco en in goede staat aan Eureleaf retourneren.
 2. Ongeacht het bestaan van wettelijke beschermingsrechten, alle ideeën, uitvindingen, ontwerpen en monsters, werken beschermd door auteursrecht, patenten, ontwerprechten, handelsmerken, auteursrechten en bedrijfsgeheimen, en alle know how of ander intellectueel eigendom met betrekking tot goederen vervaardigd door Eureleaf of gegenereerd tijdens de uitvoering van een bestelling, en alle technieken die door Eureleaf worden toegepast om de producten te vervaardigen en te ontwerpen, voorafgaand aan of tijdens de verwerking van een bestelling, blijven altijd het enige intellectuele eigendom van Eureleaf.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Eureleaf in strijd mochten zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, zal de betreffende bepaling nietig zijn en worden vervangen door een door Eureleaf te formuleren rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van toepassing.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Eureleaf B.V. is gevestigd praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet anders voorschrijft.
 3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Shop now
Nature’s solution
for balance
×

Nieuwsbrief